Giỏ hàng

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP

Chế độ kế toán của doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu tâm từ khi thành lập và trong suốt hoạt động sản xuất, kinh doanh.


I. KHÁI QUÁT CHUNG


Chế độ kế toán gồm nhiều hoạt động, cơ bản gồm: Nguyên tắc ghi sổ kế toán; Lập và trình bài Báo cáo tài chính; Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, hệ thống tài khoản kế toán. Trong đó, bao gồm các chế độ:
-    Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ: Áp dụng Thông tư 132/2018/TT-BTC
-    Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC
-    Chế độ kế toán doanh nghiệp: Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC
Lưu ý: Đối với nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam mà cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thì thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam.


II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG


1.1    Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Tiêu chí xác định DN siêu nhỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
-    Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng.
-    Được lựa chọn chế độ kế toán phù hợp.
2.2 Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán...đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.
2.3 Chế độ kế toán doanh nghiệp 
Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình


II. Ý NGHĨA


-    Việc chọn lựa chế độ kế toán phù hợp sẽ ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp sẽ chọn mẫu biểu chứng từ, hệ thống sổ sách và một hệ thống tài khoản kế toán phù hợp theo quy định của pháp luật.
-    Việc lựa chọn chế độ kế toán sẽ căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp, hoạt  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, không có chế độ kế toán nào là tốt nhất và ưu điểm nhất. Vậy nên, doanh nghiệp cần chú ý để thực hiện tốt trong quá trình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. 


III. CƠ SỞ PHÁP LÝ


•    Thông tư 132/2018/TT-BTC
•    Thông tư 133/2016/TT-BTC
•    Thông tư 200/2014/TT-BTC
 

Danh mục tin tức