Giỏ hàng

NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM - TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI.

  1. KHÁI QUÁT CHUNG

Có 04 loại bảo hiểm mà doanh nghiệp và người lao động theo hợp đồng lao động bắt buộc tham gia là:

+ Bảo hiểm xã hội (BHXH)

+ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

+ Bảo hiểm Y tế (BHYT)

+ Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)

Lưu ý: Có 03 loại bảo hiểm mà người lao động bắt buộc phải tham gia khi làm việc theo hợp đồng lao động bao gồm: Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp. Riêng đối với Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì trách nhiệm tham gia thuộc về người sử dụng lao động.

Theo quy định hiện nay, Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.

Tuy nhiên, pháp luật có quy định một số trường hợp Người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc như sau:

Thứ nhất, Người lao động không thuộc những đối tượng Quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì là những trường hợp còn lại không phải đóng BHXH.

Thứ hai, Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
  • Luật Việc làm 2013.
  • Luật Bảo hiểm y tế 2008 & Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.
  • Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH.

MỨC ĐÓNG CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Đối với người lao động Việt Nam

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO DỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG

BHXH

BHTNLĐ

BHTN

BHYT

BHXH

BHTNLĐ

BHTN

BHYT

17%

0.5%

1%

3%

8%

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng: 32%

Đối với người lao động nước ngoài

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO DỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG

BHXH

BHTNLĐ

BHTN

BHYT

BHXH

BHTNLĐ

BHTN

BHYT

3%

0.5%

-

3%

-

-

-

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng: 8%

Danh mục tin tức