Uy tín – Chính trực – Nhanh chóng - Hiệu quả

Bốn giá trị cốt lõi trên chính là nền tảng và văn hoá hoạt động của ASCTAX