Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào trong tự nhiên cũng có nguồn gốc, cũng phải trải qua quá trình khởi đầu và kết thúc. Bởi vậy, khi hiểu được trật tự trước sau, gốc, ngọn thì mới đến gần được với quy luật phát triển của trời đất. Người xưa quan niệm, muốn phát huy đức tinh quang minh nằm sâu trong tri thức cá nhân với thiên hạ thì trước tiên phải xử lý tốt công việc cá nhân. Muốn trị lí tốt công việc của nước nhà thì phải quản lý tốt công việc trong gia tộc.

Lê Văn Láy