“Học sắc hành sâu – Vững chắn bền lâu”
“Thực học – Thực hành – Thành công ắt đến”