0

CÓ BẮT BUỘC MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÔNG TY?

Hiện tại, không có quy định cụ thể doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, một số giao dịch với cơ quan nhà nước như nộp thuế môn bài điện tử, đóng thuế, mua hàng hóa lớn hơn 20.000.000 đ/từng lần giao dịch phải giao dịch bằng tài khoản ngân hàng. Vì vậy, doanh nghiệp phải có ít nhất 01 tài khoản ngân hàng cho công ty. Theo quy định hiện nay, khi doanh nghiệp thành lập mới phải làm Hồ sơ đăng ký thông báo tài khoản ngân hàng với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty trong thời hạn 10 ngày.

Cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác có liên quan trực tiếp giám sát các tài khoản ngân hàng đã đăng ký, theo dõi được các nguồn thu – chi từ tài khoản doanh nghiệp đã thông báo và công nhận dòng tiền hợp lệ của Doanh nghiệp. Các tài khoản ngân hàng khác không thực hiện thủ tục công bố sẽ không được công nhận và doanh nghiệp thực hiện thu – chi tại các tài khoản này là không hợp pháp.

Hiện nay, hầu hết các tỉnh trên toàn quốc đã triển khai thủ tục nộp qua mạng khi kê khai thông tin tài khoản ngân hàng. Thủ tục đăng ký thông báo tài khoản ngân hàng với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư qua mạng điện tử không phải nộp mẫu 08/MST cho cơ quan thuế như trước.

  1. Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC

 

Xem thêm chi tiết tại…


BẮT BUỘC THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Theo quy định hiện nay, khi doanh nghiệp thành lập mới phải đăng ký thông báo tài khoản ngân hàng với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản ngân hàng, nếu doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo chậm sẽ bị xử phạt.

  • Chậm từ 01 đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ;
  • Chậm từ 01 đến 30 ngày: Phạt từ 400.000- 1.000.000 đồng;
  • Chậm quá 30 ngày trở lên: Phạt từ 800.000-2.000.000 đồng;

 (Cơ Sở Pháp Lý: Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC)

Các bước thực hiện đăng ký thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

  • Bước 1: Tải mẫu II-1 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và kê khai thông tin tên doanh nghiệp, mã số thuế, kê khai thông tin về Tài khoản công ty tại mục số 10 của bảng THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ. Sau đó, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ ký tên và đóng dấu vào, làm thành 02 bản.
  • Bước 2: Scan mẫu II-1 vừa điền ở trên (trường hợp nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thì phải kèm theo giấy ủy quyền và CMND/Căn cước công dân/PASSPORT của người được ủy quyền). Sau đó tạo tài khoản tại trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và tiến hành nhập thông tin, đăng tải file vừa scan lên.
  • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp online, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo phản hồi hồ sơ đã hợp lệ hoặc thông báo bổ sung hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì thời hạn là 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy tới nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư. Chuyên viên tiếp nhận sẽ kiểm tra, đóng dấu xác nhận và trả lại cho người nộp hồ sơ giữ 01 bản, Sở kế hoạch và đầu tư lưu 01 bản, người được ủy quyền khi đi lưu ý mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Passport để chứng minh mình đủ năng lực hành vi để được ủy quyền)

Nếu không hợp lệ và bị ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi lại hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng tải bổ sung.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *