Giỏ hàng

CÓ BẮT BUỘC MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÔNG TY NGAY SAU KHI THÀNH LẬP?

Hiện tại, không có quy định cụ thể doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, một số giao dịch với cơ quan nhà nước như nộp thuế môn bài điện tử, đóng thuế, mua hàng hóa lớn hơn 20.000.000 đồng/từng lần giao dịch phải giao dịch bằng tài khoản ngân hàng. 

I. THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Theo quy định hiện nay, khi doanh nghiệp thành lập mới phải đăng ký thông báo tài khoản ngân hàng với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản ngân hàng, nếu doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo chậm sẽ bị xử phạt. 
Cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác có liên quan trực tiếp giám sát các tài khoản ngân hàng đã đăng ký, theo dõi được các nguồn thu – chi từ tài khoản doanh nghiệp đã thông báo và công nhận dòng tiền hợp lệ của Doanh nghiệp. Các tài khoản ngân hàng khác không thực hiện thủ tục công bố sẽ không được công nhận và doanh nghiệp thực hiện thu – chi tại các tài khoản này là không hợp pháp.
•    Chậm từ 01 đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo;
•    Chậm từ 01 đến 30 ngày: Phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng;
•    Chậm từ 31 đến 90 ngày : Phạt từ 3.000.000 - 6.000.000 đồng;
•    Chậm từ 91 ngày trở lên: Phạt từ 6.000.000 - 10.000.000 đồng
 Cơ sở pháp lý: Điều 10 Nghị định 125/2020 Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn.
Các bước thực hiện đăng ký thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:
Bước 1: Tải mẫu và kê khai thông tin tên doanh nghiệp, mã số thuế, kê khai thông tin về Tài khoản công ty tại mục tài khoản ngân hàng của bảng THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ. Sau đó, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ ký tên và đóng dấu.
Bước 2: Scan mẫu vừa điền ở trên (trường hợp nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thì phải kèm theo giấy ủy quyền và CMND/Căn cước công dân/Passport của người được ủy quyền). Sau đó tạo tài khoản tại trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và tiến hành nhập thông tin, đăng tải file vừa scan lên.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp online, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo phản hồi hồ sơ đã hợp lệ hoặc thông báo bổ sung hồ sơ.
Nếu không hợp lệ và bị ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi lại hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng tải bổ sung.


II.    CƠ SỞ PHÁP LÝ


•    Luật doanh nghiệp năm 2020
•    Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp
•    Điều 10 Nghị định 125/2020
 

Danh mục tin tức