0

BẮT BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM

  1. Nội dung cơ bản:

Bảo hiểm là chính sách quan tâm của Nhà nước, là trách nhiệm của doanh nghiệp và là quyền lợi của Người lao động. Do đó, việc tham gia bảo hiểm là cần thiết tác động lớn đến lợi ích chung của cộng đồng và lợi ích riêng của mỗi cá nhân Người lao động.

  • Có 04 loại bảo hiểm mà doanh nghiệp và người lao động theo hợp đồng lao động bắt buộc tham gia là :

+ Bảo hiểm xã hội (BHXH)

+ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

+ Bảo hiểm Y tế (BHYT)

+ Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)

Trong đó, Có 03 loại bảo hiểm mà người lao động bắt buộc phải tham gia khi làm việc theo hợp đồng lao động bao gồm: Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp. Riêng đối với Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì trách nhiệm tham gia thuộc về người sử dụng lao động.

  1. Cơ sở pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Việc làm 2013; Luật Bảo hiểm y tế 2008; Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

 

Xem thêm chi tiết tại…

QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM HIỆN NAY CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo quy định hiện nay, Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.

Tuy nhiên, pháp luật có quy định một số trường hợp Người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc như sau:

Thứ nhất, Người lao động không thuộc những đối tượng Quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì là những trường hợp còn lại không phải đóng BHXH.

Thứ hai,  Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Cơ sở pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH ;Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

 

 

MỨC ĐÓNG CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Đối với người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTNLĐ BHTN BHYT BHXH BHTNLĐ BHTN BHYT
17% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng: 32%

 

 

 

Đối với người lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTNLĐ BHTN BHYT BHXH BHTNLĐ BHTN BHYT
3% 0.5% 3% 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng cộng: 8%

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *